4 references to String185
System.IdentityModel (4)
System\IdentityModel\IdentityModelStringsVersion1.cs (1)
488case 185: return String185;
System\IdentityModel\XD.cs (3)
529this.DerivedKeyTokenType = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String185, 185); 557this.DerivedKeyTokenType = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String185); 1576public const string DerivedKeyTokenType = IdentityModelStringsVersion1.String185;