2 writes to SamlAssertion
System.IdentityModel (2)
System\IdentityModel\XD.cs (2)
751this.SamlAssertion = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String28, 28); 785this.SamlAssertion = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String28);
1 reference to SamlAssertion
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\Tokens\WSSecurityJan2004.cs (1)
139protected override XmlDictionaryString LocalName { get { return XD.SecurityJan2004Dictionary.SamlAssertion; } }