1 write to _keyEffectiveTime
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\Tokens\SessionDictionary.cs (1)
110_keyEffectiveTime = Add("KeyEffectiveTime");
1 reference to _keyEffectiveTime
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\Tokens\SessionDictionary.cs (1)
221get { return _keyEffectiveTime; }