1 write to list
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\MostlySingletonList.cs (1)
50this.list = new List<T>();
11 references to list
System.IdentityModel (11)
System\IdentityModel\MostlySingletonList.cs (11)
23if (this.list == null) 30return this.list[index]; 42if (this.list == null) 51this.list.Add(this.singleton); 54this.list.Add(item); 89if (this.list == null) 95return this.list.IndexOf(item); 101if (this.list == null) 116bool result = this.list.Remove(item); 127if (this.list == null) 135this.list.RemoveAt(index);