1 reference to FindUpn
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\Tokens\SamlSecurityTokenHandler.cs (1)
1025WindowsIdentity windowsIdentity = CreateWindowsIdentity(FindUpn(claimsIdentity));