6 writes to count
System.IdentityModel (6)
System\IdentityModel\MostlySingletonList.cs (6)
47this.count = 1; 55this.count++; 106this.count = 0; 119this.count--; 131this.count = 0; 136this.count--;
4 references to count
System.IdentityModel (4)
System\IdentityModel\MostlySingletonList.cs (4)
37get { return this.count; } 44if (this.count == 0) 70if (this.count != 1 ) 84return this.count == 1 && Compare(this.singleton, item);