4 writes to AppliesTo
System.IdentityModel (4)
System\IdentityModel\XD.cs (4)
965this.AppliesTo = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String200, 200); 1033this.AppliesTo = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String200); 1117this.AppliesTo = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String200, 200); 1172this.AppliesTo = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String200);