4 references to IsZero
System.IdentityModel (4)
System\IdentityModel\SspiSafeHandles.cs (4)
153return IsClosed || _handle.IsZero; 282contextHandle.IsZero ? null : &contextHandle, 558contextHandle.IsZero ? null : &contextHandle, 972get { return IsClosed || _handle.IsZero; }