5 references to ValidateKeySizeInBytes
System.IdentityModel (5)
System\IdentityModel\CryptoHelper.cs (5)
63int keySizeInBytes = ValidateKeySizeInBytes( keySizeInBits ); 175int keySizeInBytes = ValidateKeySizeInBytes( keySizeInBits ); 201int keySizeInBytes = ValidateKeySizeInBytes( keySizeInBits ); 222int keySizeInBytes = ValidateKeySizeInBytes( keySizeInBits ); 253int keySizeInBytes = ValidateKeySizeInBytes( keySizeInBits );