4 writes to Properties
System.IdentityModel (4)
System\IdentityModel\XD.cs (4)
448this.Properties = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String179, 179); 477this.Properties = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String179); 523this.Properties = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String179, 179); 551this.Properties = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String179);