1 write to _emptyString
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\Tokens\SessionDictionary.cs (1)
105_emptyString = Add(String.Empty);
1 reference to _emptyString
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\Tokens\SessionDictionary.cs (1)
341get { return _emptyString; }