2 references to Native
System.IdentityModel (2)
System\IdentityModel\Tokens\KerberosReceiverSecurityToken.cs (1)
222Endianness.Native,
System\IdentityModel\Tokens\KerberosRequestorSecurityToken.cs (1)
172Endianness.Native,