1 write to random
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\CryptoHelper.cs (1)
396random = new RNGCryptoServiceProvider();
2 references to random
System.IdentityModel (2)
System\IdentityModel\CryptoHelper.cs (2)
394if (random == null) 398return random;