1 write to conditions
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\Tokens\Saml2Assertion.cs (1)
87set { this.conditions = value; }
1 reference to conditions
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\Tokens\Saml2Assertion.cs (1)
86get { return this.conditions; }