Base:
method
EncryptKey
System.IdentityModel.Tokens.SecurityKey.EncryptKey(System.String, System.Byte[])