1 reference to LevelUpRsa
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\Tokens\X509AsymmetricSecurityKey.cs (1)
357AsymmetricAlgorithm privateKey = LevelUpRsa(this.PrivateKey, algorithm);