7 references to String219
System.IdentityModel (7)
System\IdentityModel\IdentityModelStringsVersion1.cs (1)
522case 219: return String219;
System\IdentityModel\XD.cs (6)
1137this.SymmetricKeyBinarySecret = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String219, 219); 1149this.SymmetricKeyType = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String219, 219); 1192this.SymmetricKeyBinarySecret = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String219); 1204this.SymmetricKeyType = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String219); 1794public const string SymmetricKeyBinarySecret = IdentityModelStringsVersion1.String219; 1806public const string SymmetricKeyType = IdentityModelStringsVersion1.String219;