2 references to SpkiString
System.IdentityModel (2)
System\IdentityModel\Claims\AuthenticationTypeMaps.cs (1)
51new Mapping( AuthenticationMethods.Spki, Saml2Constants.AuthenticationContextClasses.SpkiString ),
System\IdentityModel\Tokens\Saml2Constants.cs (1)
116public static readonly Uri Spki = new Uri(SpkiString);