7 references to String247
System.IdentityModel (7)
System\IdentityModel\IdentityModelStringsVersion1.cs (1)
550case 247: return String247;
System\IdentityModel\XD.cs (6)
986this.SymmetricKeyBinarySecret = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String247, 247); 990this.SymmetricKeyType = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String247, 247); 1054this.SymmetricKeyBinarySecret = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String247); 1058this.SymmetricKeyType = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String247); 1723public const string SymmetricKeyBinarySecret = IdentityModelStringsVersion1.String247; 1727public const string SymmetricKeyType = IdentityModelStringsVersion1.String247;