2 writes to EncryptedData
System.IdentityModel (2)
System\IdentityModel\XD.cs (2)
1293this.EncryptedData = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String158, 158); 1317this.EncryptedData = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String158);
1 reference to EncryptedData
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\Tokens\WSSecurityJan2004.cs (1)
813internal static readonly XmlDictionaryString ElementName = XD.XmlEncryptionDictionary.EncryptedData;