2 writes to IdAttribute
System.IdentityModel (2)
System\IdentityModel\XD.cs (2)
1238this.IdAttribute = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String3, 3); 1248this.IdAttribute = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String3);
11 references to IdAttribute
System.IdentityModel (11)
System\IdentityModel\PreDigestedSignedInfo.cs (1)
124writer.WriteAttributeString(dictionaryManager.UtilityDictionary.IdAttribute, null, this.Id);
System\IdentityModel\SignedXml.cs (6)
310this.Id = reader.GetAttribute(dictionaryManager.UtilityDictionary.IdAttribute, null); 332writer.WriteAttributeString(dictionaryManager.UtilityDictionary.IdAttribute, null, this.id); 390writer.WriteAttributeString(dictionaryManager.UtilityDictionary.IdAttribute, null, this.id); 758this.Id = reader.GetAttribute(dictionaryManager.UtilityDictionary.IdAttribute, null); 793writer.WriteAttributeString(dictionaryManager.UtilityDictionary.IdAttribute, null, this.Id); 1259writer.WriteAttributeString(dictionaryManager.UtilityDictionary.IdAttribute, null, this.id);
System\IdentityModel\Tokens\WSSecurityJan2004.cs (3)
248string strId = reader.GetAttribute(XD.UtilityDictionary.IdAttribute, XD.UtilityDictionary.Namespace); 847return reader.GetAttribute(XD.UtilityDictionary.IdAttribute, XD.UtilityDictionary.Namespace); 856writer.WriteAttributeString(XD.UtilityDictionary.Prefix.Value, XD.UtilityDictionary.IdAttribute, XD.UtilityDictionary.Namespace, id);
System\ServiceModel\Security\EncryptedType.cs (1)
300string strId = localReader.GetAttribute(XD.UtilityDictionary.IdAttribute, XD.UtilityDictionary.Namespace);