Base:
method
Remove
System.IdentityModel.Tokens.SessionSecurityTokenCache.Remove(System.IdentityModel.Tokens.SessionSecurityTokenCacheKey)
1 reference to Remove
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\Tokens\MruSessionSecurityTokenCache.cs (1)
161this.Remove(key);