2 references to Sizes
System.IdentityModel (2)
System\IdentityModel\SspiWrapper.cs (2)
540case ContextAttribute.Sizes: 596case ContextAttribute.Sizes: