1 reference to SenderVouchesString
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\Tokens\Saml2Constants.cs (1)
204public static readonly Uri SenderVouches = new Uri(SenderVouchesString);