2 writes to EmailName
System.IdentityModel (2)
System\IdentityModel\XD.cs (2)
313this.EmailName = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String79, 79); 374this.EmailName = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String79);