2 writes to Resource
System.IdentityModel (2)
System\IdentityModel\XD.cs (2)
310this.Resource = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String76, 76); 371this.Resource = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String76);
2 references to Resource
System.IdentityModel (2)
System\IdentityModel\Tokens\SamlAuthorizationDecisionStatement.cs (2)
166this.resource = reader.GetAttribute(dictionary.Resource, null); 239writer.WriteStartAttribute(dictionary.Resource, null);