4 writes to TokenType
System.IdentityModel (4)
System\IdentityModel\XD.cs (4)
962this.TokenType = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String147, 147); 1030this.TokenType = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String147); 1114this.TokenType = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String147, 147); 1169this.TokenType = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String147);