1 write to keyLength
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\RijndaelCryptoServiceProvider.cs (1)
101pbhdr->keyLength = rgbKey.Length;