2 writes to Aes256KeyWrap
System.IdentityModel (2)
System\IdentityModel\XD.cs (2)
613this.Aes256KeyWrap = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String100, 100); 642this.Aes256KeyWrap = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String100);