1 write to reserved
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\RijndaelCryptoServiceProvider.cs (1)
94pbhdr->reserved = 0;