1 write to _keyExpiryTime
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\Tokens\SessionDictionary.cs (1)
111_keyExpiryTime = Add("KeyExpiryTime");
1 reference to _keyExpiryTime
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\Tokens\SessionDictionary.cs (1)
226get { return _keyExpiryTime; }