2 writes to TripleDesEncryption
System.IdentityModel (2)
System\IdentityModel\XD.cs (2)
629this.TripleDesEncryption = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String115, 115); 658this.TripleDesEncryption = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String115);