2 writes to RsaV15KeyWrap
System.IdentityModel (2)
System\IdentityModel\XD.cs (2)
625this.RsaV15KeyWrap = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String111, 111); 654this.RsaV15KeyWrap = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String111);