2 writes to MimeType
System.IdentityModel (2)
System\IdentityModel\XD.cs (2)
1299this.MimeType = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String164, 164); 1323this.MimeType = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String164);
1 reference to MimeType
System.IdentityModel (1)
System\ServiceModel\Security\EncryptedType.cs (1)
21internal static readonly XmlDictionaryString MimeTypeAttribute = XD.XmlEncryptionDictionary.MimeType;