4 writes to EncryptWith
System.IdentityModel (4)
System\IdentityModel\XD.cs (4)
997this.EncryptWith = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String236, 236); 1065this.EncryptWith = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String236); 1156this.EncryptWith = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String236, 236); 1211this.EncryptWith = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String236);