1 reference to X509Ski
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\Tokens\XmlDsigSep2000.cs (1)
260else if ( ski == null && reader.IsStartElement( XmlSignatureStrings.X509Ski, NamespaceUri.ToString() ) )