4 writes to ComputedKey
System.IdentityModel (4)
System\IdentityModel\XD.cs (4)
973this.ComputedKey = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String208, 208); 1041this.ComputedKey = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String208); 1125this.ComputedKey = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String208, 208); 1180this.ComputedKey = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String208);