4 writes to PublicKeyType
System.IdentityModel (4)
System\IdentityModel\XD.cs (4)
991this.PublicKeyType = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String250, 250); 1059this.PublicKeyType = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String250); 1150this.PublicKeyType = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String231, 231); 1205this.PublicKeyType = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String231);