2 writes to Instance
System.IdentityModel (2)
System\IdentityModel\XD.cs (2)
467this.Instance = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String278, 278); 496this.Instance = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String278);