4 writes to privateKey
System.IdentityModel (4)
System\IdentityModel\Tokens\X509AsymmetricSecurityKey.cs (4)
45this.privateKey = this.certificate.PrivateKey; 49this.privateKey = CngLightup.GetRSAPrivateKey(this.certificate); 64this.privateKey = new RSACryptoServiceProvider(csp); 69this.privateKey = CngLightup.GetDSAPrivateKey(this.certificate);
4 references to privateKey
System.IdentityModel (4)
System\IdentityModel\Tokens\X509AsymmetricSecurityKey.cs (4)
50if (this.privateKey != null) 52RSACryptoServiceProvider rsaCsp = this.privateKey as RSACryptoServiceProvider; 71if (certificate.HasPrivateKey && this.privateKey == null) 77return this.privateKey;