1 write to bType
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\RijndaelCryptoServiceProvider.cs (1)
92pbhdr->bType = NativeMethods.PLAINTEXTKEYBLOB;