1 write to _identity
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\Tokens\SessionDictionary.cs (1)
124_identity = Add("Identity");
1 reference to _identity
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\Tokens\SessionDictionary.cs (1)
181get { return _identity; }