2 writes to Aes128KeyWrap
System.IdentityModel (2)
System\IdentityModel\XD.cs (2)
609this.Aes128KeyWrap = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String96, 96); 638this.Aes128KeyWrap = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String96);