2 references to dummyStr
System.IdentityModel (2)
System\IdentityModel\SspiSafeHandles.cs (2)
276targetName = dummyStr; 283(byte*)(((object)targetName == (object)dummyStr) ? null : namePtr),