2 writes to ThumbprintSha1ValueType
System.IdentityModel (2)
System\IdentityModel\XD.cs (2)
830this.ThumbprintSha1ValueType = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String148, 148); 846this.ThumbprintSha1ValueType = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String148);
1 reference to ThumbprintSha1ValueType
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\Tokens\WSSecurityXXX2005.cs (1)
196return XD.SecurityXXX2005Dictionary.ThumbprintSha1ValueType.Value;