2 writes to RsaKeyValue
System.IdentityModel (2)
System\IdentityModel\XD.cs (2)
1400this.RsaKeyValue = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String87, 87); 1432this.RsaKeyValue = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String87);
2 references to RsaKeyValue
System.IdentityModel (2)
System\IdentityModel\Tokens\XmlDsigSep2000.cs (2)
177reader.ReadStartElement( XD.XmlSignatureDictionary.RsaKeyValue, NamespaceUri ); 208writer.WriteStartElement( XD.XmlSignatureDictionary.Prefix.Value, XD.XmlSignatureDictionary.RsaKeyValue, NamespaceUri );