1 reference to IndexOf
System.IdentityModel (1)
System\IdentityModel\MostlySingletonList.cs (1)
65return IndexOf(item) >= 0;