4 writes to DerivedKeyToken
System.IdentityModel (4)
System\IdentityModel\XD.cs (4)
464this.DerivedKeyToken = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String173, 173); 493this.DerivedKeyToken = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String173); 515this.DerivedKeyToken = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String173, 173); 543this.DerivedKeyToken = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String173);