2 writes to EncryptedKey
System.IdentityModel (2)
System\IdentityModel\XD.cs (2)
1304this.EncryptedKey = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String167, 167); 1328this.EncryptedKey = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String167);
4 references to EncryptedKey
System.IdentityModel (4)
System\IdentityModel\Tokens\XmlEncApr2001.cs (3)
39return XD.XmlEncryptionDictionary.EncryptedKey; 58reader.ReadStartElement(XD.XmlEncryptionDictionary.EncryptedKey, NamespaceUri); 107writer.WriteStartElement(XD.XmlEncryptionDictionary.Prefix.Value, XD.XmlEncryptionDictionary.EncryptedKey, NamespaceUri);
System\ServiceModel\Security\EncryptedKey.cs (1)
15internal static readonly XmlDictionaryString ElementName = XD.XmlEncryptionDictionary.EncryptedKey;