4 writes to SignWith
System.IdentityModel (4)
System\IdentityModel\XD.cs (4)
996this.SignWith = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String235, 235); 1064this.SignWith = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String235); 1155this.SignWith = dictionary.CreateString(IdentityModelStringsVersion1.String235, 235); 1210this.SignWith = LookupDictionaryString(dictionary, IdentityModelStringsVersion1.String235);